Põliseestlane, soomeugrilane, põlisrahvus.
Igal põlisrahval on oma ajaloolisel kodumaal suuremad õigused kui juurdetulijatel.
Avalehekülg      MTÜ Keskkond ja Inimene
Print this pageAdd to Favorite

MITTETULUNDUSÜHING "KESKKOND JA INIMENE"

PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on. mittetulundusühing  "Keskkond ja
inimene"(edaspidi  "ühing").
1.3. Ühing on juriidiliste v6i füüsiliste isikute kirjalike sisseastumisavalduste alusel
moodustunud  mittetulundusühing.

1.4. Ühingu  tegevuse eesmärkideks  on.

1 .4.1  koguda ja uurida  informatsiooni  inimese  ja teda ümbritseva  loodusliku-,
tehis-  ja inimkeskkoma  vastastikustest mõjudest,  sealhulgas usundite  ja
filosoofiliste  vaadete  taustsüsteeme  ning kasutada ja edastada kogutud
informatsiooni ja uurimistulemusi  nende mõjude harmoniseerimiseks
juriidilistele  ja füüsilistele  isikutele;

1.4.2 leida väljaspool  Eestit sarnaste  probleemidega tegelejate  seast partnereid,
et uurida Euroopa Liidu arengu  seaduspärasusi  XXI sajandil, sellest tulenevalt
töötada  välja Eesti  tulevikumudel  Euroopa Liidu ühe liikmena  ning näha ette
võimalikud  ohud  ja koostöö ümbritsevate  riikidega;

1 4.3. otsida  ja leida võimalik tasakaalumudel,  mis  tagaks rahva  piisava
 elatustaseme,  kultuuri  ja hariduse,  säilitades samal  ajal etnilise identiteedi ja

eripära  ning selle alusel  luuakse  vajadusel maal piirkondi, 
kus kohaliku eripärasäilitamiseks piiratakse  loodusressursside  kasutamist
  ja majandustegevust keskkonna ja etnilise koosluse säilitamise nimel;
1.4.4. eestlaste,  kui väikerahva  kultuuri  ja elulaadi eripära maapiirkondades
säilitamise  huvides  leida  vahendid  ja ehitada  välja oma koolitus ja ravikeskused,
kus saaks maaelanikkonda ümber õpetada  uutes  tingimustes  toime  tulema  ja
leevendada  sotsiaalabi  vajavate inimeste  alkoholismist  ja stressist  tekkinud
tervisehäireid.

I 4 5. vajadusel muutuda kohaliku keskkonna eripära  kaitsvaks poliitiliseks
 erakonnaks kooskõlas  kehtiva  seadusandlusega;
I 4.6. osutada  juriidilistele  ja füüsilistele  isikutele  teenuseid  vastavuses
käesoleva  põhikirja  ning kehtiva  seadusandlusega;

1.4.7  . ühingu majapidamine ning ühingu  liikmete ühiste huvide kaitsmine.

1.5. Ühing on  iseseisev  juriidiline  isik. Ta juhindub Eesti Vabariigi seadusandlusest ja
käesolevast  põhikirjast
1.6. Ühing võib oma nimel omada  varalisi ja mittevaralisi  õigusi ning kanda kohustusi,
olla hagejaks või kostjaks kohtus,  tal on eraldatud  vara,  iseseisev  bilanss  ja ta omab
nimega  pitsatit.

1.7. Ühing  valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt  kogu talle kuuluvat  vara, s.h. omab
õigust osta, müüa, koormata piiratud  asjaõigusega,  anda  üürile, kinkida,  anda  üle
bilansist bilanssi, samuti maha kanda  täielikult amortiseerunud  või moraalsest
vananenud  põhivahendeid.

1.8. Ühingul on õigus avada arveid krediidiasutustes.

1 9. Ühingul on õigus vastavalt  tegelikele kulutustele maarata  kindlaks oma teenuste
tariifid  ja hinnad.

1. 10. Oma kohustuste eest vastutab ühing oma varaga.

1.1 1. Põhikirjaliste  eesmärkide  saavutamiseks  teostatud  tööd, teenused,  uurimused  jne.
on ühingu omand, mis kuulub autorikaitse  alla seadusandlusega  kehtestatud
korras,  kui lepingutes klientidega  ei ole sätestatud  teisiti.
 
1.12.. Ühing omandab  juriidilise  isiku õigused alates selle  registreerimisest
omavalitsuses.  Muudatused  põhikirjas  kuuluvad  registreerimisele  samas korras,
 

II. ÜHINGU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE,

VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE

TINGIMUSED JA KORD.

2.1.         Ühingu liikmeteks on kirjaliku avalduse alusel liitunud juriidilised või
füüsilised isikud.
 
2.2.   Ühingu liikmeks loetakse kirjaliku avalduse esitaja ühingu juhatuse kinnitusotsuse
tegemise päevast.
 
2.3.         Ühing peab oma liikmete registrit. Liikmete registrisse kantakse liikme
ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimetus, isikukood / ettevõtte kood, liikmeks
saamise päev, väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus. Juhatuse äranägemisel
võib registrisse kanda ka muid andmeid.
 
2.4.        Ühingu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks üldkoosoleku poolt
määratud suuruses ja tähtajal.
2.5.        Ühingust väljaastumise päevaks loetakse liikme kirjaliku avalduse esitamise
või üldkoosoleku poolt heakskiidetud väljaarvamise päev.

2.6.  Liige arvatakse ühingust välja:

2 6.1. tema surma puhul;

2.6.2.  pankroti korral,

2.6.3.  juhatuse poolt esitatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud otsuse korral

2.7.        Liige loetakse ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemise päevast alates.

2.8.        Päevast, mil liige loetakse ühingust väljaastunuks või väljaarvatuks, lõpevad
tema liikmeks olemisest tulenevad õigused ja kohustused.